فاز دوم نیروگاه مارون با ظرفیت 75 مگاوات به شبکه سراسری متصل شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان آب و برق ...
واحد دوم نیروگاه مارون به شبکه سراسری سنکرون شد

فراخوان
مزايده
مناقصه
استعلام
ناحيه شمال
دز
كرخه
گتوند
مسجدسليمان
عباسپور
کارون 3
كرخه و شاوور
زهره و جراحي
آب جنوبشرق
مارون
تعمیرونگهداری