روتور واحد شماره 2 نیروگاه مارون بهبهان پس از تلاش بی وقفه و مستمر  در موعد مقرر در محل خود ...
نمایی از نصب رُتور واحد شماره 2 نیروگاه بهبهان

فراخوان
مزايده
مناقصه
استعلام
ناحيه شمال
دز
گتوند
مسجدسليمان
عباسپور
کارون 3
كرخه و شاوور
زهره و جراحي
آب جنوبشرق
مارون